top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 - Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 

 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Comme Ça Skincare; 

 3. Dag: kalenderdag; 

 4. Duur transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; 

 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Comme Ça Skincare in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 

 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 

 7. Comme Ça Skincare: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 

 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Comme Ça Skincare georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 

 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Comme Ça Skincare gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. 

 10. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Comme Ça Skincare. 

 


Artikel 2 - Identiteit van verkoper 
Comme Ça Skincare 

Piusplein 48-04, 5038 WN Tilburg (dit is geen bezoekadres) 

E-mailadres: charlotte@commecaskincare.com  

KvK-nummer: 82468168 

Btw-identificatienummer: NL862482446B01 

 

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid  

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Comme Ça Skincare en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en iedere bestelling tussen Comme Ça Skincare en consument. 

 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Comme Ça Skincare zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 

 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 

 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 

 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert.

 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 

 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 

 


Artikel 4 - Het aanbod 

 1. ​Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

 2. Het aanbod is vrijblijvend. Comme Ça Skincare is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. 

 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Comme Ça Skincare gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Comme Ça Skincare niet. 

 4. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Comme Ça Skincare kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.  

 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, zodat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: 

 • de prijs inclusief belastingen; 

 • de eventuele kosten van verzending; 

 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; 

 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; 

 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; 

 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Comme Ça Skincare de prijs garandeert; 

 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is; 

 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; 

 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; 

 • de gedragscodes waaraan Comme Ça Skincare zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen.  

 

Artikel 5 - De overeenkomst 

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 

 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Comme Ça Skincare onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Comme Ça Skincare is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 

 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Comme Ça Skincare passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Comme Ça Skincare daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 

 4. Comme Ça Skincare kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Comme Ça Skincare op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 

 5. Comme Ça Skincare zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, aanbieden: 

a. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; 

b. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 

c. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Comme Ça Skincare deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; 

d. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. 

6.   In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. 

7.  Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende     producten.  


Artikel 6 - Herroepingsrecht 

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Comme Ça Skincare bekendgemaakte vertegenwoordiger. 

 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren in de originele verpakking en onaangebroken staat aan Comme Ça Skincare retourneren, conform de door Comme Ça Skincare verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Retouren zullen alleen worden geaccepteerd wanneer er aan bovengenoemde voorwaarden is voldaan. 

 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Comme Ça Skincare. Het kenbaar maken dient de consument te doen door een email te sturen naar: charlotte@commecaskincare.com. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.  

 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht en het product niet aan Comme Ça Skincare heeft teruggezonden, is de koop een feit.  

 


Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping  

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 

 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Comme Ça Skincare het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangt van de retourzending, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds in originele, onaangebroken en onbeschadigde staat terugontvangen is door Comme Ça Skincare. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt. 

 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product. 

 4. Comme Ça Skincare is niet verantwoordelijk voor de door de bezorgdienst verloren of beschadigde retouren.  

 

 

Artikel 8 - De prijs 

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 

 2. In afwijking van het vorige lid kan Comme Ça Skincare producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Comme Ça Skincare geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.  

 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 

 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Comme Ça Skincare dit bedongen heeft en:  

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of 

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 

5.  De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. 

 


Artikel 9 - Conformiteit en Garantie 

 1. Comme Ça Skincare staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Comme Ça Skincare er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 

 2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 30 dagen na levering aan Comme Ça Skincare schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. 

 


Artikel 10 – Levering en uitvoering 

 1. Producten worden geleverd op het door de consument opgegeven adres.  

 2. We streven ernaar om alle bestellingen binnen 48 uur te verzenden. Dit kan eventueel vertraagd worden wanneer er bijvoorbeeld een product niet op voorraad is. Indien er sprake is van een vertraging zal er per e-mail of telefoon contact opgenomen worden om de consument hiervan op de hoogte te brengen. Indien de consument niet akkoord gaat met de nieuwe leveringstermijn, kan de bestelling kosteloos worden geannuleerd en zal de betaling binnen 30 dagen terugbetaald worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt. 

 3. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.  

 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Comme Ça Skincare tot het moment van bezorging aan de consument. Wanneer een product wordt teruggestuurd dan berust de verantwoordelijkheid bij de consument.  

 5. Indien na ontvangst blijkt dat de geleverde producten zijn beschadigd door levering dient de consument direct contact op te nemen met Comme Ça Skincare door een e-mail te sturen naar: charlotte@commecaskincare.com 

 6. Wanneer een levering is mislukt omdat er een onjuist of verouderd adres is opgegeven ligt de verantwoordelijk bij de consument en kan Comme Ça Skincare niet aansprakelijk worden gesteld.  

 


Artikel 11 – Aansprakelijkheid  
In geen geval is Comme Ça Skincare of haar werknemers aansprakelijk voor enig letsel, verlies, of andere vorm van directe, indirecte, incidentele of speciale gevolgschade.

 


Artikel 12 – Klachtenregeling 
Het is uiterst belangrijk dat consumenten tevreden zijn over de producten en diensten van Comme Ça Skincare. Indien er klachten zijn dan kan er contact worden opgenomen door een e-mail te sturen naar charlotte@commecaskincare.com. De klacht zal zo snel mogelijk in behandeling worden genomen en er zal uiterste best worden gedaan om de klacht naar tevredenheid op te lossen.  

 


Artikel 13 - Geschillen 

Op overeenkomsten tussen Comme Ça Skincare en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook indien de consument woonachtig is in het buitenland. 

 


Artikel 14 – Disclaimer 
Comme Ça Skincare geeft geen medisch advies, en diagnosticeert noch behandelt huidproblemen. 

 


Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 

 


Artikel 16 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden uitsluitend berecht door de bevoegde Nederlandse rechter. 

 

Laatst gewijzigd op: 11-01-2022 

bottom of page